Priscilla Ng's answer to ❣KaiKaiKai❣'s Primary 6 Maths Data Analysis Singapore question.

done {{ upvoteCount }} Upvotes
clear {{ downvoteCount * -1 }} Downvotes
Priscilla Ng
Priscilla Ng's answer
235 answers (Tutor Details)
1st
Hope the solution helps.
❣KaiKaiKai❣
❣KaiKaiKai❣
9 months ago
thanks